Selecteer een pagina

Privacy voorwaarden

Disclaimer

Bergen-communicatie.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt met eenzelfde zorgvuldigheid onderhouden. Ondanks de zorg met betrekking tot de samenstelling van de website, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond, zal Bergen Communicatie alle mogelijke handelingen uitvoeren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Bergen Communicatie is niet aansprakelijk voor de inhoud op de website en eventuele verwijzingen vanuit de website. Bergen Communicatie vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Merk je dat er iets niet klopt of is een onderdeel van de website niet goed werkend? Laat het Bergen Communicatie dan alsjeblieft weten. Zo kan hier, indien nodig, een correctie op uitgevoerd worden. Bij voorbaat excuses voor eventueel ongemak.

Alle inhoud van Bergen-communicatie.nl zoals afbeeldingen, teksten en video’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Hieruit mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, mechanisch, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergen Communicatie.

Privacyverklaring

Bergen Communicatie respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heeft Bergen Communicatie daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan jou beschikbaar gestelde privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Bergen Communicatie, gevestigd te Sythústerfjild 2, 8468ML Haskerdijken, Kvk-nummer 70669465, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1) Je persoonsgegevens worden verzameld door Bergen Communicatie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de van een identificator zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of en of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2) Bergen Communicatie verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Bedrijfsgegevens zoals KvK-nummer, BTW-nummer en bankrekeningnummer(s)
– E-maildres(sen)
– Telefoonnummer(s)
– Inloggegevens van jouw website hosting account bij de gekozen hostingpartij
– Inloggegevens van jouw website account zoals bij WordPress
– Inloggegevens van jouw e-mail account zoals een postvak in het hosting pakket

Artikel 3 – Doel van de verwerking
Bergen Communicatie verwerkt jouw gegevens niet zomaar. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– De gevraagde diensten voor jouw hosting, website of e-mail uit te kunnen voeren.
– Voor doelmatig financiële afhandeling van de afgenomen diensen;
– Om te voldoen aan de wettelijke verplichtend, zoals voor de belastingaangifte.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in het elektronische boekhoudprogramma van Bergen Communicatie. Eventueel geschreven documenten die tijdens een kennismaking of samenwerking worden verleend door jou, worden indien nodig elektronisch verwerkt en tevens niet-elektronisch gearchiveerd. De door jou verstrekte inloggegevens worden elektronisch bewaard in een beveiligde omgeving.

Artikel 5 – Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
1) Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens uitoefenen door contact met Bergen Communicatie op te nemen via bergencommunicatie@gmail.com. Via deze contactgegevens kun je tevens een verzoek indienen tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw contactgegevens.

2) Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jij je handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

3) Bergen Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
1) Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Bergen Communicatie wanneer u daar toestemming voor heeft gegevens. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: bergencommunicatie@gmail.com.
2) Je gegevens worden niet gebruikt door partners van Bergen Communicatie voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door Bergen Communicatie verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Een uitzondering hierop zijn inloggegevens die je verstrekt hebt voor het laten uitvoeren van de gewenste diensten door Bergen Communicatie. Deze gegevens worden bewaard zolang de samenwerking loopt, mits jij eerder aangeeft deze te willen laten verwijderen.
Bergen Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hiervoor zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het werken met inlogcodes op beveiligde computers met beveiligde software. Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden, dan wordt dit gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan jou binnen 72 uur na ontdekking. Je ontvangt in dergelijk geval de volgende informatie:
– De aard van de overtreding, waaronder de categorieën en het geschatte aantal betrokken personen en persoonlijke gegevensbestanden voor zover dit mogelijk is;
– De naam en contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming of relevant persoon;
– Een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en van de maatregelen die zijn of worden genomen ter reactie op de inbreuk.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bergencommunicatie@gmail.com.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Bergen Communicatie is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kun je contact opnemen met Kristine Bergen, bergencommunicatie@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 31 augustus 2020 tot nader order.

Cookiebeleid

1. Het gebruik van cookies
Bergen Communicatie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd bij het eerste bezoek aan deze website en door je browser op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van deze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kan Bergen Communicatie het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

De cookies die Bergen Communicatie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden.

Analytische cookies: Via analytische cookies kan Bergen Communicatie bijvoorbeeld inzien welke pagina’s goed of slecht bezocht worden en vanuit deze informatie de website optimaliseren.

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies
Je geeft bij aanvang op de website toestemming door middel van de pop-up.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Dit cookiebeleid is van toepassing vanaf 31 augustus 2020 tot nader order.